Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

JAVNI OGLASI

Rani javni uvid

povodom izrade izmene i dopune Plana detaljne regulacije radnih zona 1.6, 10.1 i 10.2 u opštini Pećinci.

Objavljuje: Opština Pećinci – Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove; Datum objave: 20.12.2017. godine; Rani javni uvid u trajanju od 15 dana održaće se od 21. decembra 2017. godine do 4. januara 2018.godine.

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine dve stambene jedinice namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije

Raspisuje: Komesarijat za izbeglice i migracije Republika Srbija; Rok za prijavu: 01.02.2018. godine

Javni uvid

u nacrt izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Šimanovci i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objave: 01.12.2017. godine; Javni uvid traje od 01.12.2017. godine do 01.01.2018. godine;

Javni oglas 55-25/2017-I

Za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Pećinci

Objavljuje: Komisija za izbor korisnika; Datum objave: 27.11.2017. godine; Rok za podnošenje zahteva: 12.12.2017. godine

Javni oglas 55-24/2017-I

Za izbor korisnika za pružanje humanitarne pomoći u vidu dodele jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Pećinci

Objavljuje: Komisija za izbor korisnika; Datum objave: 27.11.2017. godine; Rok za podnošenje zahteva: 12.12.2017. godine

Javni oglas 775/2017

o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Raspisuje: JP "Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci"; Datum raspisivanja: 31.10.2017.godine; Rok za dostavljanje prijava: 15.11.2017. godine, u 12.00 časova;

Javni oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Raspisuje: Opština Pećinci - predsednik Opštine; Datum objave: 17.10.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 27.10.2017. godine;

Javni poziv

za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima; Rok za prijavu: 01.11.2017. godine

Rani javni uvid

Povodom izrade izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 28.09.2017. godine; Rani javni uvid održaće se od 06.10. do 20. 10. 2017. godine.

Rani javni uvid

Povodom izrade plana detaljne regulacije dela bloka B-4-15 sa obodnim ulicama u radnoj zoni naselja Šimanovci, Opština Pećinci

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 22.09.2017. godine; Rani javni uvid traje do 06.10.2017. godine;

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije vezne ulice između ulica Braće Vidaković i Posavskog odreda i međumesne autobuske stanice u naselju Pećinci u KO Pećinci

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 18.09.2017. godine; Rani javni uvid traje do 02.10.2017. godine;

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije lokaliteta „Spomenik“ uz SRP „Obedska bara“ u KO Ašanja

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 18.09.2017. godine; Javni uvid traje do 18.10.2017. godine;

Javni oglas

za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Oglašava: JP "Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci"; Datum oglašavanja: 14.09.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 15.10.2017.godine, u 12.00 časova;

Javni oglas

za prezentaciju Urbanističkog projekta sa urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju objekta predškolske ustanove na katastarskim parcelama br. 1125/21 i 1125/17, k.o. Šimanovci, Opština Pećinci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove; Datum raspisivanja: 24.08.2017. godine; Prezentacija traje do 31.08.2017. godine;

Rani javni uvid

povodom izrade Plana detaljne regulacije za deo radne zone br. 1 u k.o. Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum raspisivanja: 21.08.2017. godine; Rani javni uvid traje od 21.08. do 04.09.2017. godine;

Rani javni uvid

u Plan detaljne regulacije "Humano groblje" sela Sibač

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 18.07.201. godine; Rani javni uvid traje do 04.08.2017. godine;

Javni oglas 55-16/2017-1-IV

Za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva izbeglica i IRL na teritoriji opštine Pećinci

Objavljuje: Komisija za izbor korisnika; Datum objave: 12.07.2017. godine; Rok za podnošenje zahteva: 19.07.2017. godine

Javni poziv

Za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2018. godinu

Raspisuje: Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Pećinci; Datum objave: 05.07.2017. godine; Rok za dostavljanje dokumentacije: 31.10.2017. godine

Javni poziv

Za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2018. godinu

Raspisuje: Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Pećinci; Datum objave: 05.07.2017. godine; Rok za dostavljanje dokumentacije: 31.10.2017. godine

Javni poziv

Za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Vojvodini putem dodele sredstava za otkup seoskih kuća sa okućnicom u 2017. godini

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima; Javni poziv je otvoren do: 01. avgusta 2017. godine

Javni uvid

u Nacrt plana detaljne regulacije “Bioenergana” u K.O. Subotište

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 02.06.2017. godine; Javni uvid traje: od 05.06. do 05. 07. 2017. godine.

Javni poziv 55-12/2017-4-IV

za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz dodelu paketa pomoći u građevinskom materijalu na teritoriji opštine Pećinci

Objavljuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Rok za dostavljanje prijava: 19. jun 2017. godine

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Subotište

Objavljuje: Javno preduzeće “Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci”; Datum objave: 15.05.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 30 dana od dana javnog objavljivanja oglasa na internet stranici opštine Pećinci, odnosno do 15. 06. 2017. godine u 12 časova.

Javni oglas

obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Objavljuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objave: 12.05.2017. godine; Rok za dostavljanje mišljenja i predloga: 01.06.2017. godine;

Javni oglas

za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Raspisuje: JP "Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci"; Datum objave: 08.05.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 08.06.2017. godine;

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko – arhitektonska razrada lokacije planirane izgradnje farme za tov svinja i tov junadi na lokaciji postojeće farme za tov junadi K.P.Br. 660/17 i 660/16 K.O. Subotište

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum raspisivanja: 22.02.2017. godine; Prezentacija traje: od 23.02. do 02. 03. 2017. godine.

Poziv

za dodatno radno angažovanje na poslovima ozakonjenja objekata po ugovoru o privremeno povremenim poslovima

Raspisuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objavljivanja: 13.02.2017. godine; Rok za dostavljanje prijave: 8 dana od dana objavljivanja poziva;

Javni oglas

za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Raspisuje: JP "Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci"; Datum objave: 13.02.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 15.03.2017. godine;

Javni poziv

za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglih,prognanih i raseljenih lica

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Javni poziv otvoren do 16. 02. 2017. godine

Javni poziv

za pružanje pomoći putem dodele građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja u stambenim objektima u vlasništvu izbeglih, prognanih ili raseljenih lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 16. januar 2017. godine; Rok za podnošenje prijava: 16. februar 2017. godine

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije “Bioenergana” u K.O. Subotište

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum raspisivanja: 18.01.2017. godine; Prezentacija traje: od 19.01. do 02. 02. 2017. godine.

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko - arhitektonske razrade za izgradnju CNC punionice na k.p. 2193 K.O. Pećinci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objavljivanja: 19. 01. 2017. godine

Javni oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 15.12.2016. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 27.12.2016. do 12.00 časova.

JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ARHEOLOŠKOG LOKALITETA „TVRĐAVA KUPINIK“

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 21.11.2016. godine; Prezentacija traje: od 21.11.2016. do 21.12.2016.

RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE LOKALITETA „SPOMENIK“ UZ SRP „OBEDSKA BARA“ U KO AŠANJA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 10.11.2016. godine; Prezentacija traje: od 17.11.2016. do 01.12.2016.


Javni oglas

za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup 12 poslovih prostorija-lokala u Šimanovcima

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum objave: 04.11.2016.; Rok za dostavljanje prijave: 06.11.2016.


OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Pećinci; Datum objave: 31.10.2014. godine; Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.11.2016. godine

Opština Pećinci i Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Pećinci na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS“ broj 36/09 i 88/10) obaveštava javnost da je operater „SSC METAL“ d.o.o. Karlovčić, Špajanska bb (registrovano u APR sa matičnim brojem 17571699 i šifrom pretežne delatnosti 4677 trgovina na veliko otpacima i ostacima) dana 26.10.2016. godine podneo zahtev za izmenu i dopunu Rešenja za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom-skladištenje i mehanički tretman neopasnog otpada (broj predmeta 501-76/2014-III-05 od 08.09.2014. godine).

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima je upravljanje neopasnim otpadom -skladištenje i mehanički tretman obojenih metala i njihovih legura, raznih vrsta filtera (katalizatora), prohroma i elektronskog otpada kao što su matične ploče kompjutera. Promena koja se zahteva je dopuna dozvole za upravljanje neopasnim otpadom skladištenje otpadne plastike i plastične ambalaže, staklene ambalaže, istrošenih baterija (indeksnog broja po katalogu otpada16 06 04 i 16 06 05) istrošenih pneumatika i skladištenje i mehanički tretman otpadnog nameštaja i neopasnog medicinskog otpada (indeksnih brojeva 08 01 01 i 18 01 04) takođe na lokaciji operatera u Karlovčiću, Špajanska bb na katastarskoj parceli 1831 k.o. Karlovčić.

Uvid u podnet Zahtev se može izvršiti u Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove Pećinci, Slobodana Bajića 5, kancelarija 22 na prvom spratu u vremenu od 08-14h.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.11.2016. godine pismeno na pomenutu adresu nadležnog organa: ili elektronski na email branislav.maksimovic@pecinci.org.


Oglas

Za izbor korisnika za pružanje humanitarne pomoći u vidu dodele drva za ogrev socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji Opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 20.09.2016. godine; Rok: 03.10.2016. godine


Javni uvid

U nacrt plana detaljne regulacije bloka 5-2 u radnoj zoni “Jug” u KO Pećinci (sa odvajanjem putnog koridora)

Vreme: 21.09. – 21.10.2016. radnim danima od 9 do 14 časova u zgradi Opštine Pećinci


Javni uvid

U nacrt plana detaljne regulacije “Severna obilaznica Pećinaca (Opštinski put L-12)”

Vreme: 21.09. – 21.10.2016. radnim danima od 9 do 14 časova u zgradi Opštine Pećinci


Javni poziv

za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima; Rok: 15.10.2016. godine


Odluka

o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova br. 55-56-44/2015-IV

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 15.09.2016. godine;


Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 13.09.2016. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 23.09.2016. do 12.00 časova.


Odluka

o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 25.08.2016. godine;


Javni poziv

za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2017. godinu

Raspisuje: Predsednik Opštine Pećinci; Datum objave: 24.08.2016. godine; Rok za dostavljanje dokumentacije: 31.10.2016. godine


Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2017. godinu

Raspisuje: Predsednik Opštine Pećinci; Datum objave: 23.08.2016. godine; Rok za dostavljanje dokumentacije: 31.10.2016. godine


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum: 22.04.2016. godine;


OGLAS

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme u svrhu zabavnog sadržaja za decu

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum objavljivanja: 20.04.2016. godine;


Uvid

u jedinstveni birački spisak radi vršenja promena (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) – izbori za poslanike u Skupštini AP Vojvodine

Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum: 23.03.2016. godine; Rok: 08.04.2016. godine


JAVNI POZIV

za prezentaciju Urbanističkog projekta – Urbanističko arhitektonsko rešenje za izgradnju poslovnog objekta na K.P. br. 1686/7 k.o. Pećinci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 16.03.2016. godine; Prezentacija traje: od 17.03.2016. do 23.03.2016.


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum objavljivanja: 13.03.2016. godine;

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum objavljivanja: 13.03.2016. godine;


RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 5-2 U RADNOJ ZONI „JUG“ U K.O. PEĆINCI (sa odvajanjem putnog koridora)

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objave: 10.03.2016. godine; Javni uvid traje od 14. do 28.03.2016. godine


Uvid

u jedinstveni birački spisak radi vršenja promena (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka)

Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum: 05.03.2016. godine; Rok: 08.04.2016. godine


JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2016. GODINI

Raspisuje: Nacionalna služba za zapošljavanje; Rok: 18.04.2016.


OBAVEŠTENJE

O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga od strane zainteresovane javnosti je 01.03.2016.


JAVNI POZIV

za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima; Javni poziv je otvoren do 01.03.2016. godine;


OGLAS

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi pastavljanja manjih montažnih objekata – kioska u mestu Pećinci

Raspisuje: Nadzorni odbor JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objavljivanja: 22.01.2016. godine; Rok: do 22.02.2016. u 12 časova


JAVNI POZIV 55-56-2/2015-IV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 04.01.2016. godine; Rok za podnošenje prijava: 18.02.2016. godine


JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine;


J A V N I P O Z I V

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA DEO KATASTARSKE PARCELE BR. 1146 KO DEČ

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Javni uvid će biti održan od 23.12. do 30.12.2015. godine, svakog radnog dana od 9 do 13 časova


OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pećinci

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.12.2015. godine pismeno na pomenutu adresu nadležnog organa: ili elektronski na email branislav.maksimovic@pecinci.org


Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi postavljanja manjih montažnih objekata - kioska u mestu Šimanovci

Raspisuje: Nadzorni odbor JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objavljivanja: 01.12.2015. godine; Rok: do 30.12.2015. u 10 časova


JAVNI POZIV broj 55-53-4/2015-IV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 14 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 31.12.2015. godine


Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 25.11.2015. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 07.12.2015. do 12.00 časova.


RANI JAVNI UVID

povodom izrade Plana detaljne regulacije Arheološkog lokaliteta "Tvrđava Kupinik"

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objave: 09.11.2015. godine; Javni uvid traje od 16. do 30.11.2015. godine


JAVNI OGLAS

Ponovni javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije naselja Šimanovci i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 23.10.2015. godine; Javni uvid će biti održan od 24.10.2015. do 07.11.2015. godine, svakog radnog dana od 09 do 14 časova.


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci - k.p. 1147/7 ko Deč

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.11.2015. godine u 12 časova


J A V N I P O Z I V

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 1746/45 K.O. ŠIMANOVCI ZA DOGRADNJU POSLOVNO-SKLADIŠNOG PROIZVODNOG KOMPLEKSA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Javni uvid će biti održan od 15.10.2015. do 22.10.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU PAKETA POMOĆI U HRANI ZA NAJUGROŽENIJA DOMAĆINSTVA IZBEGLICA I IRL NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 05.10.2015. do 16.10.2015. godine


Javna rasprava

Nacrta Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Na osnovu člana 38. Statuta opštine Pećinci („Službeni list opština Srema“ broj 29/08 i 38/09) otvara se javna rasprava u vezi Nacrta Odluke o opštinskim administrativnim taksama koja će se održati u periodu od 18.09.2015. do 25.09.2015. godine, a po okončanju javne rasprave Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove sačiniće konačnu verziju Nacrta Odluke i uputiti je na dalje razmatranje i usvajanje.

Primedbe i sugestije na nacrt ove odluke možete podneti na mejl adresu nacelnik.ou@pecinci.org ili putem pisarnice Opštinske uprava Opštine Pećinci, Slobodana Bajića broj 5, 22410 Pećinci, sa naznakom:

JAVNA RASPRAVA
ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Primedbe i sugestije koje pristignu nakon gore naznačenog roka neće se uvažiti.

NACRT ODLUKE


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PRUŽANJE NOVČANE HUMANITARNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA SA BORAVIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 16.09.2015. do 02.10.2015. godine


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI U VIDU DODELE DRVA ZA OGREV SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA SA BORAVIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 16.09.2015. do 02.10.2015. godine


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.p. 601/1 ko Obrež u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci - k.p. 551/47 ko Šimanovci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.p. 1299/5 ko Donji Tovarnik u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci - k.p. 1147/7 ko Deč

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova


JAVNI OGLAS

Javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije naselja Šimanovci i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 25.08.2015. godine; Javni uvid će biti održan od 26.08.2015. do 25.09.2015. godine, svakog radnog dana od 09 do 14 časova.


Javni poziv 320-30/2015-III

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2016. godini

Raspisuje: Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Pećinci; Datum objave: 29.07.2015. godine; Rok za podnošenje zahteva: 30.10.2015. godine;


JAVNI POZIV broj 55-26-3/2015-IV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE PORODICA IZBEGLICA, KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti; Datum objave: 17.07.2015. godine; Rok za dostavljanje prijava: 17.08.2015. godine


JAVNI OGLAS

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U PEĆINCIMA

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 14.07.2015. godine;


JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKA RAZRADA IZGRADNJE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA na k.p.br. 1696/17 k.o. Pećinci u Pećincima

Raspisuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci - Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum objave: 07.07.2015. godine; Termin: od 15.07.2015. do 22.07.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova


PONOVLJENI OGLAS

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U BRESTAČU- TREĆI RASPIS

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 06.07.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U PEĆINCIMA (2)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U PEĆINCIMA (1)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;


PONOVLJENI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U BRESTAČU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;


PONOVLJENI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU (2)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 25.05.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 25.05.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U BRESTAČU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 25.05.2015. godine;


J A V N I P O Z I V

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 1452/3 K.O. PEĆINCI ZA IZGRADNJU POSLOVNO – MAGACINSKOG OBJEKTA


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.05.2015. godine;


Javni poziv

Za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu u cilju poboljšanja uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija; Datum objave: 08.05.2015. godine; Rok: 29.05.2015. godine.


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objave: 20.03.2015. godine; Rok: 20.05.2015. godine godine do 12 časova.


Javni uvid

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Raspisuje: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 09.04.2015. godine; Rok: 24.04.2015. godine.


JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P.BR. 558/14 K.O. ŠIMANOVCI ZA IZGRADNJU POSLOVNOG KOMPLEKSA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 02.03.2015. godine; Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 06. 03. 2015. do 13.03.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.


JAVNI OGLAS

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P.BR. 548/11 K.O. ŠIMANOVCI ZA IZGRADNJU POSLOVNOG KOMPLEKSA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 05.02.2015. godine; Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 14. 02. 2015. do 21.02.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova


OBAVEŠTENJE

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja

Objavljuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Pećinci; Nosilac projekta: „BOMETAL“ d.o.o. Nova Pazova, Despota Stefana 109; Predmetni projekat je Poslovno proizvodni objekat-proizvodnja vezivnih elemenata u mašinstvu


JAVNI OGLAS

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO REŠENJE UREĐENJA ZELENE PIJACE na k.p. br. 672 i 674 u PEĆINCIMA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 03.02.2015. godine; Javna prezentacija će biti održana od 12.02.2015. do 19.02.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objave: 30.01.2015. godine; Rok: 04.03.2015. godine godine do 12 časova.


Oglas

Za izbor kandidata za radna mesta: 1. stručni saradnik za poslove saobraćaja na neodređeno vreme-1 izvršilac; 2. stručni saradnik za poslove uređivanja građevinskog zemljišta na neodređeno vreme-1 izvršilac

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Rok: 8 od dana kada objavljivanja u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ - 28.01.2015. godine.


Javni oglas

za postavljanje pomoćnika predsednika za ekonomski razvoj i strateški marketing opštine pećinci

Raspisuje: Opština Pećinci; Rok: 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Novinama NSZ

OGLAS (28.01.2015)

Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 16.01.2015. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 30.01.2015. do 12.00 časova.