Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Увод у регистар

     Регистар инвеститора представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу као инвеститору и доступан је у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, у складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл. Гласник РС”, број 72/09 и 81/09) и Правилником о условима, начину вођења и приступа као и садржини Регистра инвеститора (“Сл. гласник РС” број 55/2010).
     Регистар води јединица локалне самоуправе, а овлашћено лице за вођење Регистра у општинској управи општине Пећинци је дипл инг. Бранислав Максимовић.
     У регистар се уносе сви подаци о инвеститорима којима је издата грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. године.

ФИЗИЧКА ЛИЦА

ПРАВНА ЛИЦА